ВЪПРОСИ

lenta
lenta
Какво представлява пасивна къща?
lenta

Пасивна къща се нарича тази къща, която има следните характеристики:
- годишен разход на енергия за отопление на кв. метър ≤ 15 [ kW h ].
- принудителна вентилация с енерговъзстановяване над 80%.
- прозорци обърнати в по-голямата си част на юг и с U ≤ 0,8 [W / m2K ].
- газоплътна, с разход на въздух от 0,6 -h.
Къщи с горните технически характеристики е прието e да се наричат пасивни, защото за осигуряване на микроклимата се използва по пасивен начин слънчевата енергия преминаваща през прозорците, енергията на битовата техника и осветлението, както и енергията на обитателите.
Такава къща осигурява:
- икономия на енергия над 90%.
- здравословен микроклимат през цялата година.
- независимост от пазара на енергоносителите - газ, нефт, въглища и др.
За гарантиране на мироклимата при пасивните къщи се използва външен енергоизточник. При нулевите къщи не се използва енергия отвън, а при плюс - къщите фотоволтаичната система осигурява целогодишно необходимата енергия, а излишната се продава на енергосистемата. Тези къщи сами се изплащат.
Нулевите - и плюс - къщите са пасивни къщи на по - високо енергийно ниво.

lenta
Каква къща да си избере човек ?
lenta

Изборът на един от горните три вида къщи се определя от икономическата целесъобразност и възможностите за първоначални инвестиции на клиента.

Като отговор на въпроса ще цитирам д-р Волфганг Зетцлер:
„Всеки който днес строи нова къща по традиционния начин с обичайна отоплителна система е:
- песимист, който не вярва на новата техника
- традиционалист, живеещ с мотото „винаги така се е строило”
- или човек, който просто не може да си направи сметката.”
Сумата от първоначалната инвестиция и постоянните разходи за срок над 25 год. е два пъти по-малка при пасивните къщи в сравнение с традиционните, при сегашните цени на енергията.

lenta
Какво представлява модулната система ?
lenta

Всеки би желал да има „Мерцедес”, но никой не би искал той да бъде изработен на полето от случайни хора. Това в още по - голяма степен важи за най- голямата инвестиция - къщата.
Ние си поставихме задача да изградим система на строителство, която да позволява къщата да се произведе в цехови условия, контролирано и не от случайни хора. Освен това, тази къща да отговаря на бъдещите изисквания за здравословен микроклимат, комфорт, енергийна ефективност и независимост от енергоносителите.
Нашата модулна система на строителство е различна от западните аналози, както и от разпространените у нас „сглобяеми къщи“.
Основните използвани материали са: метална конструкция, полиуретан, твърда минерална вата, фасадна облицовка (камък, керамични плочи, гранитогрес, мазилка и др.), вътрешна обшивка от гипсофазер и гипосокартон. В едно са съчетани, изключителните топлоизолационни качества на полиуретана с шумоизолационните и пожарозащитни свойства на минералната вата. Тази комбинацията направи възможно да се постигнат дебелини на стената 22 - 26 см.
Модулният характер на отделните елементи – термо стени, панели, обемни модули и др. позволява окончателното им изработване в цехови условия и многократно приложение на конструктивните решения. Точността на изработка и монтаж на отделните елементи е машиностроителна.
Модулните елементи и методите на производството им, като фасаден модул , термостена, блок-модули на мокри помещения , покривен панел и др. са патентовани или заявени за патент.

lenta
Могат ли да се купят отделни модулни единици ?
lenta

Да, могат да се поръчат и закупят блок – модули (баня и WC), фасадни и покривни модулни панели.

lenta
Може ли съществуваща къща да се преустрои в пасивна?
lenta

Принципно това е възможно. Определящи са даденостите на обекта и икономическата целесъобразност.

lenta
Какво представлява полиуретана ?
lenta

Полиуретанът е най-добрият топлоизолационен материал с коеф. на топлопроводност почти два пъти по-малък в сравнение с другите изолационни материали λ=0,021[W/mK].

lenta
Трябва ли пасивните къщи да се сертифицират?
lenta

Сертифицирането на пасивни къщи удостоверява документалното им съответствие с приетите западни стандарти. Сертифициране може да се извърши засега само от западни фирми срещу заплащане, без да се поемат никакви гаранции от сертифициращата фирма. Сертификат на запад е необходим за получаване на нисколихвен заем или субсидия от държавата (т. напр. в Германия всеки който строи пасивна къща получава право да ползва заем от 50 000 Евро с лихва 3,5 % или еднократна субсидия от 8750 Евро). Сертифицирането у нас за сега е безпредметно, тъй - като държавата не предоставя никакви привилегии на притежателя на сертификат.
Отговорността и гаранциите за достигане на параметрите на пасивна къща се поемат единствено от строителя.

lenta
Кои работи могат да се извършат от друг?
lenta

Изкопните работи, изливане на бетон и др. аналогични строителни работи обикновено се поемат от друг изпълнител.
Всички останали работи, от проектитрането до издаването на къщата се извършват от специализирани екипи оборудвани със специална техника, които трябва да спазват специфични изисквания за постигане на необходимото високо качество.

lenta
Какво представлява Тепидариумът?
lenta

Тепидариум е помещение на което ограждащите стени,  под и таван са с  температура
37 °С. В такова помещение тялото на човека не излъчва енергия за компенсиране на температурните разлики с околната среда, а вътрешната енергия на човека спомага за релаксиране и оздравяване.

lenta
Какво се разбира под „пасивно дефазирано използване на топлинната енергия“?
lenta

Това означава, акумулиране на слънчева топлина или нощен хлад и използването им когато е необходимо, т.е. дефазирано.
Пасивният начин на отопление или охлаждане означава използване на съществуваща енергия, тя не се произвежда, т.е това е обратно на работата на климатиците, които произвеждат хлад когато е най - топло или топлина когато е най - студено. Естествено такъв режим на работа не е ефективен.

lenta
Къде могат да се построят пасивни къщи?
lenta

Навсякъде в страната.
Необходимо условие е до парцела да има нормални пътища за товарни камиони и автокран.

lenta