ОБОРУДВАНЕ

lenta
lenta lenta

На графиката е показана качествената и количествена промяна на енергийния баланс на една къща. Независимо, че при пасивните къщи се постига теоретично равновесие между Приходната енергия ( QG ) и Разходната енергия (QV), т.е.:

QG~QV

те се нуждаят от климатизираща система, която да подържа това равновесие и при екстремни температури по всяко време на годината. Минималните топлинни нужди на пасивната къща могат да се осигурят по различни начини, като се използват слънчеви и земни колектори, акумулиращи цистерни, топлинни помпи, и др. Определящо при избора на отоплителна система е икономическата целесъобразност.

изтегли графиката в PDF формат

lenta
lenta

Oще през 2006 год. „МЕГАМАТ“ ООД оцени перспективността на топлинните помпи като оборудване на бъдещето и насочи усилията си съвместно с „Унитерм“ ООД за внедряване им у нас.Чрез топлинните помпи по най-ефективен начин (коеф. на трансформация СОР = 4,5) се използва акумулираната слънчева енергия в земята, водата или въздуха за целогодишно отопление, охлаждане и топла вода за дома. Изборът на един от начините за получаване на енергия от природата зависи от териториалните особености на обекта.
Ние монтираме и обслужваме най-надеждните и ефективни топлинни помпи на водещата шведска фирма „Thermia“.
„МЕГАМАТ“ ООД единствена в България произвежда земни колектори, които се поставят вертикално или хоризонтално на около 2,5 [m] под земната повърхност.
Колекторите доставят най-изгодно акумулираната слънчева енергия в земята или водата за отоплението през зимата и пасивно охлаждане през лятото.
megamat ltd - termo pomp - air megamat ltd - termo pomp - water megamat ltd - termo pomp - water lenta
lenta

Използването на директната слънчева енергия чрез слънчеви колектори за производство на топла вода намира все по-широко приложение в нашия бит. Инвестицията за тях ако се използват само за топла вода за домакински нужди, трудно се възвръща.
„МЕГАМАТ“ ООД използва възможностите за вграждане на слънчевите колектори в стените и покрива, чрез което значително намалява първоначалните инвестиции, а чрез използване на акумулиращи цистерни, топлинната енергия от слънцето се използва и за отопление през зимата.

megamat ltd - solar collector lenta
lenta

Използването на акумулираща цистерна значително разширява възможностите за съхранение и дефазирано използване на:
- слънчевата енергия за отопление.
- енергия от земята за пасивно охлаждане.
- топлината от камина, газов котел или котел на твърдо гориво.
- нощната енергия и всяка друга енергия икономически изгодно получена.
Акумулиращата цистерна през лятото се използва за пасивно охлаждане на сградата, чрез директния топлообмен със земния хлад извлечен посредством земни колектори.
Така през зимата и през лятото акум. цистерна спомага за пасивно климатизиране на къща. Този начин на климатизиране на пасивните къщи, отчитащ българските климатични особености, обогатява понятието „пасивна къща“ със по-голямо съдържание от колкото това на западните къщи.
Акумулиращите цистерни напълно оборудвани и изолирани се транспортират и монтират заедно със земните колектори от фирмата.

lenta
lenta

Фирмата използва топлоносител - вода или въздух, за разпределение на топлината в помещения на къщата.

Топлоносител - вода
Системите изградени на база воден топлоносител са подово, стенно или таванно разположение на тръбните серпентини, които се използват както за отопление така и за охлаждане.
Вградените по този начин отоплителни системи предават лъчисто топлината респ. хлад в помещенията на сградата. Освен икономическата целесъобразност от нискотемпературното отопление се постига изключително благоприятен температурен комфорт във цялото помещение.

Топлоносител - въздух
Използването на въздуха за вентилиране и климатизиране на помещенията води до значително опростяване на системата. Подгряването съотв. охлаждането на въздуха става чрез топлоносител, който извлича енерргия от земята. Благодарение на тази енергия свежия и филтриран въздух се подава във вентилационната система с необходимата температура 14 - 22 ºС. В енерговъзстановяващ блок изходящият въздух отдава топлината си на входящия, като повишава температурата му. В електрически или воден топлообменник входящият въздух може да се нагрее до необходимата температура осигуряваща отоплението на къщата.

megamat ltd - wall heatingmegamat ltd - floor heating lenta
lenta

Според българските стандарти вентилация в къщите не се изисква. Тя обаче има съществен дял в енергийния баланс на пасивните къщи и е изключително важна за постигане на здравословен микроклимат.
Традиционното вентилиране на помещенията, чрез отваряне на прозорците не е ефективно и е свързано с големи топлинни загуби и затова е заменено в пасивните къщи с регулируемо вентилиране на помещенията и ефективно регенериране на топлината.
Входящият въздух, богат на кислород, се пречиства от прах и цветен прашец, микроорганизми и др. и се подава в помещенията подгрят с температура 20 - 22 ºС. Изходящият замърсен въздух отвежда излишната влага и миризми след като отдаде в енерговъзстановяващия блок от 50 - 90 % от топлината си на входящия въздух. Прецизното проектиране на вентилационната система гарантира безшумно вентилиране на всички помещения осигуряващо 0,3 кратен обмен на въздуха.
Вредните за здравето конденз, мухъл и плесени са недопустими явления в построени от нас пасивни къщи. Минималното количество топлина за постигане на необходимата температура в помещенията на пасивната къща през по - голямата част от годината се внася с входящия въздух подгрят пасивно от температура на земния слой и донагрят от изходящия въздух в енерговъзстановяващия блок и топлообменника след него. По този начин вентилирането и отоплението на къщата стават по икономически най - ефективния начин.
Охлаждането на помещенията през лятото става също така пасивно, използвайки относително ниската постоянна температура на земния слой.

изтегли схемата в PDF формат

lenta
lenta

Електро частта и ВиК става в съответствие с проекта. Частите от системата, които попадат в габаритите на отделните елементи, напр. фундамента, стени и обемни модули се монтират в процеса на изграждане на същите.

lenta
lenta

Фирмата предлага вграждане на фотоволтаична система в стените или покрива, която предвид намаленото енергопотребление може да осигури пълна енергийна независимост на пасивната къща.

lenta